Vadība

Direktore: Ina Šternfelde, t.64031201, ina.sternfelde@aloja.lv

Direktores vietniece izglītības jomā: Inatra Vaļicka, t.64031108

Direktores vietnieces audzināšanas jomā: Ineta Lopenova, t.25664166