Metodiskā diena pirmsskola izglītības iestādē “Auseklītis”

Metodiskā diena pirmsskola izglītības iestādē “Auseklītis”

 24.oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolotāji viesojās pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”, lai kopīgi izrunātu, kas ir kopīgais un atšķirīgais pārejā no pirmsskolas uz sākumskolu. Jaunais kompetenču standarts nosaka, ka sākumskolā bērns turpina attīstīt pirmsskolā iesākto: vērtībās un tikumos balstītus ieradumus, caurviju prasmes, zināšanas, izpratni un pamatprasmes mācību jomās. Pirmsskolas obligātā satura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.

Sasniedzamie rezultāti pirmsskolas izglītības nobeigumā formulēti kā pratību pamati 7 mācību jomās, savukārt sākumskolā sasniedzamie rezultāti noteikti uz 3.klasi 7 mācību jomās.  Pirmsskolu beidzot, bērni pēc jaunā standarta lasa vārdus un saprot izlasīto, raksta rakstītos burtus, nosaka skaitļa sastāvu desmit apjomā, skitu apzīmē ar tam atbilstošu ciparu, raksta ciparus. Vērtēšanas pamatprincipi ir vienādi pirmsskolā un sākumskolā. Formatīvā vērtēšana – neatņemama mācību procesa sastāvdaļa mācīšanās atbalstam. Summatīvā vērtēšana pirmsskolā – izglītības pakāpes noslēgumā, savukārt sākumskolā – temata, mācību gada un izglītības pakāpes noslēgumā. Plānošana ir  uz sasniedzamo rezultātu, ilgtermiņā un īstermiņā. Pirmsskolā mācību process notiek integrēti, sākumskolā turpinās jēgpilna mācību priekšmetu integrācija, kur tas iespējams.

Diena bērnudārzā atgrieza skolotājus patīkamās atmiņās, jo kāds tur pats, ir mācījies, citi ir strādājuši vai praksē gājuši. Bērnudārzā jutāmies gaidīti, gan vadītāja, metodiķe un audzinātājas iepazīstināja mūs ar jauno, aktuālo bērnudārzā, laipni piedāvāja ekskursiju un arī iespēju piedalīties nodarbībās. Paši mazākie skolotājas vadībā runāja par dārzeņiem, krāsoja tos, vidējās grupas bērni kopā ar audzinātājām izspēlēja pasaku par rāceni un darbojās stacijās, savukārt vecākās grupas skolēni iesaistīja mūs kopīgās aktivitātēs, radoši rotājām ķirbīšus. Skolēnu brīvlaikā skolotāji arī apmeklēja kursus par caurviju prasmēm, iejutās panorāmas diktora lomā, arī bērnudārzā vecākās grupas bērni intervēja un uzstājās televīzijā. Tas liecina par to, cik dažādi un interesanti dažādos vecumposmos varam izmantot caurviju prasmes un integrāciju. Arī sev savai skolai paņēmām idejas, kuras iekļausim savā mācību procesā un darba organizācijā. Katras grupiņas audzinātājas ar bērniem bija padomājušas par pārsteiguma dāvaniņām, smaržīga ķiploku virtene ļaus justiem veseliem, putra stiprinās pirmdienas rītu pēc brīvlaika un zaķeni  radīs prieku. Paldies sirsnīgam kolektīvam un uz veiksmīgu sadarbību.

Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas MG vadītāja Inatra Vaļicka