Skolotāji piedalījās vispārējās vidējās izglītības satura plānošanā

Skolotāji piedalījās vispārējās vidējās izglītības satura plānošanā

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses, spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolās vai profesionālajai darbībai.

Saskaņā ar 2019.gada septembrī valdībā pieņemto vispārējās izglītības standartu, kas stāsies spēkā pakāpeniski no 2020.gada 1.septembra, skolēniem būs iespēja nozīmīgi vairāk mācīties sev interesējošus saturu. Aptuveni 30% mācību laika, mācoties mazāku skaitu priekšmetu saskaņā ar savām nākotnes interesēm un apgūstot tos padziļināti. Vispirms jauniešiem tiek dota iespēja padziļināt un vispārināt pamatizglītībā apgūto (10.,11.kl.), tad mācīties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11.,12.kl.).

Saskaņā ar jauno standartu, skolā jāīsteno vismaz divi padziļināto kursu komplekti jeb izvēļņu grozi, katrā, iekļaujot vismaz vienu atšķirīgu kursu no pārējiem izvēļņu groziem.

Ievērojot iepriekš minētos nosacījumus, 21.janvārī 16 skolotāji Metodiskajā pēcpusdienā strādāja pie mācību izvēļņu grozu izveides, iepriekš, apzinot 9.klašu skolēnu intereses. Skolotāji apskatīja un izanalizēja visas mācību jomas – valodu, sociālo un pilsonisko, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu mācību, matemātikas mācību, tehnoloģiju mācību, veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas, tāpat starpdisciplināro kursu. Skolotāji, strādājot grupas, izveidoja četrus izvēļu grozus. Lai turpmāk varētu precīzi saprast, kādus padziļinātos kursu komplektus varētu licencēt, vēl papildus noskaidros 9.klašu skolēnu intereses un sekos individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem.

Aicinu vecākus un skolēnus izvērtēt savas vēlmes un intereses, lai mēs visi veiksmīgi un labi sagatavojušies varam sagaidīt 2020./2021.mācību gada 1.septembri.

Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece mācību jomā, Inatra Vaļicka