Būvdarbi Alojas Ausekļa vidusskolā lēnām tuvojas finišam

Būvdarbi Alojas Ausekļa vidusskolā lēnām tuvojas finišam

Sakarā ar izrādīto interesi par Alojas Ausekļa vidusskolas būvdarbu gaitu un bažām par objekta tehnisko stāvokli, Alojas novada dome sniedz informāciju par pašreizējo situāciju un norisēm minētajā objektā.

Kā zināms, skolas ēka eksplikācijā ir no 1957. gadā, iepriekš nopietni iekšējie būvniecības darbi nav veikti, tādēļ šis būvniecības process ir ilgs un nepieciešams liels finansējums. Būvdarbi Alojas Ausekļa vidusskolā tika uzsākti 2019. gada 4. janvārī, darbus veic pilnsabiedrība SAN-NAMI. Būvdarbu process tika uzsākts ar demontāžas darbiem pirmā un otrā stāva grīdām. Veicot otrā stāva grīdas demontāžas darbus, tika atsegtas pirmā stāva pārseguma sijas, kuru stāvoklis bija kritisks. Autoruzraugam apsekojot būvobjektu, tika konstatēts, ka nepieciešams demontēt starp stāva pārseguma sijas, kā arī demontēt pirmā stāva griestu apmetumu, kur bažas radīja griestos izveidojušies plankumi, kas veidojušies no mitruma. 

Sākotnēji izstrādātais projekts paredzēja saglabāt esošas koka pārsegumu un tās pastiprināt ar tērauda sijām, taču esošās sijas tika nolemts demontēt, un izbūvēt pārsegumu pēc jauna rasējuma, izbūvējot tās tikai no metāla sijām un virs tām montējot Ruukki steelcomp plāksnes un otrā stāva grīdu iebetonēt. 2019. gada 9. aprīlī tika veikta jumta konstrukciju apsekošana, tika norādīts uz būtiskām problēmām bēniņu ventilācijā un slikto jumta stāvokli, kā arī nepietiekamu siltumizolācijas slāni. 2019. gada 19. maijā tika saņemts oficiāls atzinums par jumta stāvokli. Atsaucoties uz saņemto ziņojumu, būvuzņēmējs papilddarbu tāmē iekļāva darbus, kurus nepieciešams veikt jumtam, kā arī iekļāva nepieciešamos pārseguma remontdarbu izmaksas.

Sakarā ar nepieciešamajām būvkonstrukciju ekspertīzēm
darbi būvobjektā tika pārtraukti no 2019. gada 13. maija. Pēc ekspertu pozitīvā atzinuma, darbi tika atsākti 2019. gada 5. augustā.

Saskaņā ar būvprojekta jaunajām izmaiņām tika izbūvēts pirmā stāva pārsegums tikai no metāla sijām, virs tām montējot Ruukki steelcomp plāksnes un iebetonējot grīdu. Pārseguma izbūves darbi noslēdzās 2019. gada 1. oktobrī. Tiklīdz bija iespējams tika uzsākta otrā stāva griestu apmetuma demontāža. Būvuzņēmējs informēja, ka šos darbus ātrāk veikt nebija iespējams, jo sākotnēji projektā bija paredzēts tikai lokālu vietu apmetuma remonts un nekādi demontāžas darbi otrā stāva pārsegumam, tāpēc būvuzņēmējs janvārī darbus uzsāka ar projektā paredzētiem darbiem, pirmā un otrā stāva grīdas demontāžu un pārseguma pastiprināšanu.

Pēc būvkonstruktora norādījumiem, bojātas sijas bija  nepieciešams aizstāt ar tāda paša šķērsgriezuma sijām. Lai veiktu siju nomaiņu, bija nepieciešams demontēt esošo ventilācijas sistēmas un siltumizolācijas materiālu. Būvuzņēmējs informēja Alojas novada domi par primāri nepieciešamajiem jumta remontdarbiem, kurus neveicot būvuzņēmējs nespēj dot garantiju iepriekš veiktajiem darbiem: pārseguma siju montāžai,  ventilācijas sistēmas izveidei un siltumizolācijas iestrādei.

Šobrīd, aktualizējot būvdarbu grafiku, tiek paredzēts, ka visi remontdarbi tiks pabeigti šī gada maijā. Apkārtējā vide iegūs jaunu ielu un laukumu apgaismojumu ar parka soliņiem, atkritumu urnām, velosipēdu novietnēm, auto stāvlaukumiem. Projektā paredzēta arī gājēju celiņu, mūžzaļo apstādījumu izveide, kā arī modernas, labiekārtotas telpas mācību procesa nodrošināšanai. Liels ieguvums skolai būs plaša, daudzfunkcionāla bibliotēka, arī telpas mūzikas nodarbību nodrošināšanai, tāpat padomāts par vides pieejamību, jo skolā bez jau esošā pandusa jau izbūvēts lifts.

Visu būvniecības laiku no būvdarbu uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā, visi procesi tiek iemūžināti un digitāli vēlāk būs pieejami novada domes māja lapā, kā arī skolas muzejā. Viss process sākot no būvniecības ieceres, finansējuma trūkuma, kur domes vadība, pedagogi un skolēnu vecāki bija spiesti iesaistīties procesos, lai šis finansējums no Valsts kases tiktu piešķirts un no Ministru Kabineta puses tiktu atbalstīts, ir bijis emocionāls un sarežģīts. Par kopējām projekta izmaksām, tajā skaitā būvniecības, būvprojekta ekspertīžu, būvuzraudzības un autoruzraudzības, sniegsim atsevišķu informāciju, kad būvniecības process būs noslēdzies. Liels paldies visiem, kuri ir iesaistīti šajā procesā, sevišķi, priekšsēdētājam par neatlaidību un domes deputātiem par sapratni un lietu virzību!

Informāciju sagatavoja:

Aivars Krūmiņš, Izpilddirektora vietnieks saimnieciskajos jautājumos