Pedagogu kursi Spānijā

Mēneša laikā no 22. oktobra līdz 19.novembrim 6 Alojas Ausekļa vidusskolas pedagogi apmeklēja 3 metodiskos kursus Spānijā. Kursu vienojošā tēma bija sadarbība, projektu metode mācību procesā. To ilgums – viena nedēļa.

Par kursiem sīkāk stāsta paši pedagogi.

“IDevelop” kursi “Komunikācija, sadarbība, radošums un kritiskā domāšana.” (“4C: Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking.”)

Atziņas:

 1. Guvu vērtīgus paņēmienus, kā rosināt bērnus izprast katra indivīda atšķirības un mācīties pieņemt tās.
 2. Ieguvu teorētiskus skaidrojumus un prakstiskus piemērus, kā atšķirt dažādu personību iezīmes, spēcīgākās puses un kā tās attīstīt.
 3. Mācījāmies veidus, kā atraktīvi un radoši rast risinājumus problēmrisināšanas kompetencē.
 4. Praktizējām mākslas terapijas uzdevumus, savas iekšējās pasaules izjūtu strukturizēšanā un izprašanā.
 5. Praktizējām cieņpilnas un pozitīvas komunikācijas veidošanas principus.
 6. Lai Latvijas skolās spētu ieviest šāda līmeņa apmācības, jāiegulda darbs pie skolēnu vērtību attīstīšanas. Kursu vadītājas apmācību process atbilst kompetenču izglītības saturam, taču to pilnvērtīgi spēj uzņemt pieaugušie. Šādi kursi jāaktualizē pedagogu un vecāku starpā, pirms tos iekļaut mācību saturā.

Pieredzē dalījās Juta Gargurne

 

“Europass Teacher Academy” kursi “Komandas veidošana skolā” (Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities) 

Atziņas:

 • Guvu vērtīgu pieredzi un jaunas zināšanas skolotāju kursos “Komandas veidošana skolā”. 
 • Apguvu veiksmīgas komandas veidošanas darba nosacījumus, sadarbības prasmes un metodes.
 • Uzzināju daudz jaunu informāciju par komunikāciju bez vardarbības. 
 • Mācījāmies atpazīt komunikāciju stilus, atpazīt emocijas, vajadzības, izteikt lūgumu.
 • Visvairāk mani priecēja praktiskā darbošanās komandā, grupās, pāros. Darbojāmies brīnišķīgā komandā:1 itāļu, 2 igauņu un 2 latviešu pedagogi. Apguvu interesantas, radošas aktivitātes, kuras varēšu izmantot gan ikdienas darbā ar skolēniem, gan sadarbībā ar kolēģiem.
 • Kursi bija ļoti interesanti un saistoši, jo teorētiskas zināšanas tika papildinātas ar praktiskām, radošām aktivitātēm.

 

   Pieredzē dalījās Anita Roļskija

“Europass Teacher Academy” kursi “Klases vadības risinājumi skolotājiem: jaunas metodes, efektīva motivācija, sadarbība un vērtēšanas stratēģijas.” (“Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies.”) 

Kursi notika Barselonā no 12. līdz 19.novembrim un tajos piedalījās Linda Bēce un Rūta Ezerniece.

Atziņas: 

  1. Šādi kursi skolotājiem ir ārkārtīgi nepieciešami, lai izvērtētu savu līdzšinējo darbu, iegūtu pieredzi no citu ES valstu kolēģiem un uzlabotu savu darbu nākotnē. Nodarbības bija ārkārtīgi intensīvas – no rītiem programmas telpās notika teorētiskās daļas izklāsts, bet pēcpusdienās praktiski darbojāmies dažādos muzejos un zinātnes centros, lai gūtu pieredzi un radoši darbotos, mīcītos radoši iesaistīt pilsētā pieejamās iespējas mācību procesā.
  2. Šis bija ļoti kvalitatīvs apmācību kurss, kas sniedza daudzpusīgu ieskatu dažādu mācīšanas metožu pielietojuma iespējām skolā. Īpaši vēlos izcelt “Apgriezto – Flipped classroom” mācīšanu un skolēna centrēto mācību metodi. Ieguvām arī daudz ideju mācību vides organizēšanai, skolēnu sadarbībai, kā arī idejas projektu darbiem.
  3. Šādi kursi dod iespēju daudz plašākai – ES starpvalstu pieredzes apmaiņai, kas ir nenovērtējams ieguvums katram dalībniekam. Šoreiz mūsu kursā bija pedagogi no dažādiem Vācijas reģioniem, no Rumānijas, Slovēnijas un Spānijas.
 • Kursu pamatā ir pasniedzēja personība un mums šoreiz bija ļoti brīnišķīga, atraktīva un pieredzes bagāta pasniedzēja no Barselonas – Daniela Gutiérrez Festino – nodarbības bija pārdomātas, koncentrētas un ļoti noderīgas. Vairākus uzdevumus veicām Barselonas muzejos, lai praktizētos uzdevumu veidošanā, izmantojot pieejamos resursus un dažādotu mācību metodes.

Pieredzē dalījās Linda Bēce.

 

Atziņas:

 • Lai arī šādos kursos tiekas pedagogi no dažādām valstīm, kas māca dažādus mācību priekšmetus, dažādām vecuma grupām, tomēr ir dažas grūtības, kas visiem skolotājiem ir kopīgas. Daloties pieredzē, ir iespēja uzzināt dažādas metodes, kas palīdz šīs grūtības risināt, kas ir ļoti vērtīgi skolotājiem.
 • Skolā būtu vērtīgi kaut daļēji ieviest “Flipped classroom” metodi, jo tā dotu iespēju skolēniem vairāk darboties praktiski tieši skolā un labāk izprast apgūstamo vielu. Skolotājiem izmantojot šo metodi ir vieglāk diferencēt mācību vielu skolēniem, kas ļauj katram skolēnam sasniegt viņa spēju augstāko līmeni.
 • Ir ļoti vērtīgi mācību stundas vadīt muzejos un zinātnes centros, jo tā skolēns teoriju uzreiz var sasaitīt ar praktiskiem piemēriem, kas ļauj labāk izprast mācību vielu. Kursu laikā bija iespēja vērot kā tas notiek spāņu skolēniem, kas ļāva iegūt jaunas idejas šādu mācību stundu organizēšanai.

 

 • Lai skolā ieviestu jaunu mācību metodi ir nepieciešams laiks un pacietība, jo rezultāti nav tūlītēji un nepieciešams pārejas posms kurā visas iesaistītās puses pielāgojas, bet ar laiku noteikti ir redzami un jūtami uzlabojumi.
 • Šādu kursu apmeklēšana ļoti motivē un iedvesmo skolotājus pilnveidot savas prasmes un papildināt zināšanas arī turpmāk. 

pieredzē dalījās Rūta Ezerniece

 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros šajā mācību gadā vēl notiks ēnošana skolā Polijā, 2 skolotājiem kursi Spānijā, kā arī skolēnu grupas mobilitāte Itālijā.