Skolotājiem ražīgs darbs skolēnu ziemas brīvlaikā

 
Kamēr skolēni ziemas brīvlaikā atpūtās, skolotāji aktīvi strādāja – profesionāla mācībspēka vadībā pilnveidoja komunikācijas un sadarbības prasmes, analizēja 1. semestrī paveikto un  plānoja turpmāko mācību un audzināšanas darbu skolā 2. semestrim.

 
 
Pedagogi kopīgās sanāksmēs ražīgi strādāja, lai atskatītos uz 1.semestrī paveikto un plānotu turpmāko darbu skolā:
  • vērtējām skolēnu 1.semestra sekmes mācību priekšmetos un katras klases sekmju rādītājus;
  • grupās strādājàm pie jautājuma par vidusskolas klašu nākotnes iespējàm;
  • izvērtējām skolas mērķi un uzdevumus, lai secinātu, pie kā mums vēl jāstrādā;
  • veidojām kritērijus pedagogu darba pašvērtējumam;
  • plānojām savstarpējo màcìbu stundu vērošanu;
  • aktualizējām pozitīvo ierakstu nozīmi ikdienas darbā ar skolēniem un vecàkiem;
  • diskutējàm par kursa “Projekta darbs” pirmajiem rezultātiem – desmit veiksmīgi aizstāvētajiem darbiem.
  • guvām idejas turpmākajam darbam no kolēģēm Rūtas un Lindas, kuras novembrī devās ERASMUS+ braucienā uz Barselonu Spānijā.
  • atskatījāmies uz aizvadītajiem skolas pasākumiem un aktivitātēm programmā “Latvijas Skolas soma”.
  • profesionāla mācībspēka vadībā pilnveidojām komunikācijas un sadarbības prasmes.
 
Lai mums visiem veiksmīgs 2. mācību semestris!