Dokumenti

Alojas Ausekļa vidusskolas  IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  (1.12.2022.)  

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (12.10.2022.)

Alojas Ausekļa vidusskolas nolikums

Kārtība, kā vecāki izsaka ierosinājumus

Problēmu risināšanas algoritms Alojas Ausekļa vidusskolā

Garderobes lietošanas noteikumi

Kārtība, kādā Alojas Ausekļa vidusskolā tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi un higiēnas prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (27.09.2021)

Mācību procesa organizēšana Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai AAV

Telpu un virsmu dezinfekcijas grafiks

Video par pareizu sejas maskas lietošanu

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Alojas Ausekļa vidusskolas bibliotēkas reglaments

Attīstības plāns 2019.-2021.g.

Audzināšanas darba programma 2020.-2023.gadam

Darba plāns 2020./2021.m.g.

Audzināšanas darba plāns 2020./2021.m.g.

Pašvērtējums  2022

Pašvērtējums  2021 

Pašvērtējums (aktualizēts 2020.gadā)

Pašvērtējums (aktualizēts 2019.gadā)

Iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo vērtēšanas kārtība (īsā inforgrafika šeit)

Pagarinātās dienas grupas noteikumi

Atbalsta komandas reglaments

Izglītojamo drošības noteikumi

Iesniegumu izskatīšanas kārtība

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Personas datu apstrādes noteikumi

Metodiskās padomes reglaments

Skolas padomes reglaments

MK noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”

Naudas balvas par teicamām un izcilām sekmēm vidējās izglītības iestādēs

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība

Naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā