Erasmus+

 

Ēnošana Radomā Polijā

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus+ projekts “Kompetenču stiprināšana” noslēdzās augustā ar ēnošanas vizīti 3.vidusskolā Radomā. Mobilitātes laikā pedagogi iepazinās ar skolu, tikās ar administrāciju, skolotājiem, lai pārrunātu mācību procesa organizēšanu, apskatīja klases, laboratorijas. 

Vizītes laikā secinājām, ka Latvijā pamazām sistēma top sakārtotāka, kamēr Polijā vēl arvien vecāki pērk mācību līdzekļus un  kopējamo papīru skolai, skolotāji par saviem līdzekļiem remontē klases telpas. Poļu partnerskolā visās klasēs ir virs 30 skolēniem klasē, trūkst telpu. Savdabīgs risinājums sadarbībā ar pilsētu lietusūdens novadīšanai, lai samazinātu kanalizācijas izdevumus, bija skolas teritorijā ierīkots neliels dīķis, kam apkārt veidota neliela dabīga pļava, kuru nepļauj. Vizītē uzzinājām arī par Radomas un Polijas vēsturi, apmeklējām muzejus. 

Poļu partnerskolas pedagogi jau drīzumā septembrī ieradīsies atbildes vizītē Alojas Ausekļa vidusskolā. 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES līdzfinansējums projektam ir 41453,00 EUR.

 

Sagatavoja Vineta Tiltiņa

 

 

Publikācija laikrakstā “Auseklis” 2023. gada 18. aprīlī

Alojas Ausekļa vidusskolā ēno un izglītojas Erasmus +K1 projektā 

Alojas Ausekļa vidusskola šajā mācību gadā īsteno Eiropas Savienības izglītības programmas Erasmus+K1 projektu Kompetenču stiprināšana. Ja skaitām ļoti precīzi, tad Valsts izglītības attīstības aģentūras apstiprinātais alojiešu projekts sākās pērn 1. jūnijā, bet noslēgsies šovasar 31. augustā.
Projekta koordinatore, angļu un vācu valodas skolotāja Vineta Tiltiņa skaidro, ka programmā Erasmus+K1 ir trīs iespējamās sadaļas: skolotāju piedalīšanās metodiskos kursos ārzemēs, arī citu valstu kolēģu ēnošana, vērojot viņu izglītības iestāžu darbu, tāpat skolēnu mobilitātes, iepazīstoties ar citvalstu
vienaudžu ikdienu – mācību procesu un ārpusstundu aktivitātēm. – Mēs savā projektā iekļāvām visas trīs sadaļas: astoņiem skolotājiem paredzējām iespēju apmeklēt kursus, vēl ir divas ēnošanas vizītes un arī divas skolēnu mobilitātes, – uzskaita V. Tiltiņa. Itin daudz no iecerētā šobrīd jau paveikts un gūts bezgala daudz dažādu iespaidu, jaunu ideju un atziņu. – Vienojāmies, ka uz katriem metodiskajiem kursiem kopā dodas divi mūsu pedagogi, lai pēc tam apgūto varētu savstarpēji izvērtēt vispusīgāk, tāpat divatā ir vieglāk dalīties pieredzē ar pārējiem kolēģiem.
Pirms Lieldienām Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece Liāna Lilenblate-Sipko un skolotāja Maija Andersone bija nedēļu ilgos metodiskos kursos Spānijā. Viņas noslēdza pedagogu izglītošanās sadaļu. Arī iepriekšējās Alojas skolotāju mācības norisinājās Spānijā. Tenerifē rudens pusē kursos bija V. Tiltiņa un Anita Roļskija, Malagā – Lāsma Volksone un Juta Gargurne, bet Barselonā – Linda Bēce un Rūta Ezerniece. Izraugoties kursus, izšķirošā bijusi visus vienojošā tēma – sadarbība, projektu metodes,
arī komunikācija, komandas veidošana skolā. Protams, katrs mācību cikls tomēr atšķīrās, jo satikās citi pedagogi, nodarbības vadīja dažādi lektori, teorētiskajai un praktiskajai sadaļai bija atšķirīgi akcenti. Līdztekus apgūtajiem paņēmieniem un uzdevumiem, ko iespējams izmantot savā darbā, vēl viens bezgala vērtīgs ieguvums ir tikšanās kursos ar citvalstu kolēģiem, savstarpējās sarunas, salīdzinot un izvērtējot, kā noris mācību process katrā valstī. Piemēram, L. Bēce un R. Ezerniece mācījās kopā ar pedagogiem no dažādiem Vācijas reģioniem, Rumānijas, Slovēnijas un Spānijas. – Mūsu skolotājas kursos apgūto
jau ir izmēģinājušas savās stundās, tāpat esam kopā pārrunājuši gūto pieredzi, – sacīja V. Tiltiņa. Visas ir vienisprātis, ka kursi un tikšanās ļoti motivē un iedvesmo.

Alojas pedagoģes devušās arī pie tuvākajiem kaimiņiem uz Staiceles pamatskolu, lai pastāstītu par projekta sagatavošanu un īstenošanu, dalītos iespaidos par kursos apgūto un kopā praktiski izmēģinātu dažādas aktivitātes. Pirmā no projektā iekļautajām divām ēnošanas vizītēm četriem Alojas pedagogiem bija īsi pirms šī mācību gada sākuma, dodoties uz Rakveres privāto ģimnāziju Igaunijā. Kā zināms, gan Latvijā, gan kaimiņzemē pēdējos gados norit izglītības reforma, tad nu varēts salīdzināt, kas tiekdarīts līdzīgi, kas atšķirīgi. Teiksim, vienas tēmas apgūšana vienlaikus dažādu mācību priekšmetu stundās tiek uzsvērta arī kaimiņvalstī. Taču igauņu pedagogi atzinuši, ka to vienkāršāk ir īstenot sākumskolā, kur
viens skolotājs māca vairākus priekšmetus. Interesanti bijis uzzināt, ka Rakveres ģimnāzijā jaunākajās klasēs apzināti neizmanto interaktīvās tāfeles, datorus, projektorus, jo tehnoloģijas, viņuprāt, jāsāk
lietot nedaudz pieaugušākā vecumā. Otrs ēnošanas pasākums alojiešiem vēl priekšā – viņi dosies uz Poliju. – Kad meklējām izglītības iestādi, ko varētu apmeklēt, poļu kolēģi ieminējās, ka labprāt atbrauktu arī
pie mums. Tā nu iekļāvām viens otru savā projektā, cerot, ka gūsim apstiprinājumu.
Izdevās abiem, tātad pieredzes apmaiņā uzņemsim poļu kolēģus arī Alojā, – par dubulto ēnošanu gandarīta ir V. Tiltiņa.
Arī viena no skolēnu mobilitātēm jau notikusi. Rudens pusē pieci Alojas skolēni kopā ar diviem pavadošajiem pedagogiem apmeklēja Moimenta da Beiras vidusskolu Portugālē, iepazina turienes vienaudžu ikdienu, bija mācību stundās, piedalījās arī ārpusstundu aktivitātēs. Bez šaubām, īpašs
 notikums jauniešiem bija iespēja redzēt pašu tālo valsti. Taču, piedaloties turienesmācību stundās, ievērots, ka portugāļu skolotāji necenšas izklaidēt un visu laiku aizraut audzēkņus, jo mācīšanās tomēr ir darbs. Arī strādājot visnotaļ tradicionāli, var sasniegt labu rezultātu. Interesanta bijusi mūzikas stunda, kurā katrs skolēns veicis savu uzdevumu, darbojies ar kādu mūzikas instrumentu, lai kopā atskaņotu
dziesmu. Arī alojieši ar savu mūzikas skolotāju A. Roļskiju parādījuši sagatavoto priekšnesumu.
Taču tagad Alojas skolēniem jau sācies jauns notikums – šodien audzēkņu grupa dodas uz Itāliju, kur pavadīs nedēļu un atkal gūs daudzveidīgus iespaidus, ar kuriem pēc tam dalīties ar skolasbiedriem.


Laila PAEGLE

 

Pedagogu kursi Spānijā

 

Uz Erasmus+ projekta “Kompetenču stiprināšana” pēdējiem un noslēdzošajiem kursiem no  Alojas Ausekļa vidusskolas –  laikā no 2. aprīļa līdz 8.aprīlim – devās 2 vidusskolas pedagogi. Par “IDevelop”  kursiem “7 Steps to Project-Based Learning” – projekta metodes izmantošanu skolā –  sīkāk stāsta paši pedagogi.

 

Atziņas:

 • izzinājām 7 soļu projekta veidošanas metodi, ko varēsim veiksmīgi pielietot darbā ar skolēniem un kolēģiem, lai meklētu risinājumus mums aktuālām problēmām;
 • vērtīga likās tā metodes daļa, kurā mācījāmies uzdot jautājumus (atvērtos, slēgtos) saistībā ar savas grupas izvirzīto problēmu;
 • guvu apstiprinājumu tam, ka, ļaujot darīt skolēniem pašiem, viņi iegūst daudz vairāk nekā, ja mācīšanās ir pedagogcentrēta;
 • vērtīgas bija diskusijas ar Īslades kolēģiem par līdzīgām problēmām izglītībā – saskarsmē ar kolēģiem un skolēniem;
 • ikdienas darbā izmantošu dažādas “ledus laušanas” metodes, lai saliedētu skolēnus un mācītos veiksmīgāk pārvarēt komunikācijas barjeru;
 • ļoti patika, ka aktivitātes bija daudz un dažādas, varējām izmēģināt sadarbībā ar Īslades kolēģiem, lai pēc tam veiksmīgāk īstenotu savā skolā.

 

Liāna Lilenblate-SipkoŠī bija kolosāla iespēja iepazīties ar Īslandes skolotājiem, uzzināt viņu ikdienas lielākās problēmas un pozitīvos aspektus izglītībā, dalīties pieredzē un kopā mācīties jaunas lietas izglītības jomā atraktīvās spāņu kursu vadītājas Maria Isabel Hernandez Diaz vadībā.

Pamatlietas, ko apguvām:

 • projektā balstīta mācīšanās ir izaugsmes iespēja gan skolēnam, gan skolotājam;
 • veiksmīgākam rezultātam – mācību procesu saistīt ar reālām dzīves problēmām un nepeiciešamībām;
 • mācies darot;
 • lielus projektus sadali mazākos solīšos;
 • par projektu atbildīgs ikviens iesaistītais;
 • projektā katram sava loma, savi uzdevumi;
 • svarīgs katrs un katra sasniegums;
 • darot uz priekšu, reflektē par paveikto;
 • veiksmes atslēga – precīzi uzdots jautājums;
 • efektīva ir sadarbība kustīgās aktivitātēs.

 

Maija Andersone

 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros šajā mācību gadā vēl notiks ēnošana skolā Polijā.

 

Dalīšanās pieredzē Staicelē.

5. janvārī devāmies uz Staiceles pamatskolu, lai dalītos savā Erasmus+ pieredzē. Stāstījām par paša K122 projekta tapšanas gaitu, par īstenošanu, kā arī kolēģi, kuri projekta ietvaros rudens semestrī bija apmeklējuši pedagogu kursus, dalījās iespaidos. Praktiski izmēģinājām dažādas aktivitātes, metodes, aktīvi iesaistoties Staiceles kolēģiem. 

Ceram, ka šis iedrošinās ar kaimiņu kolēģus pieteikties kādam apmācību vai ēnošanas braucienam.

 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros notiek 2 ēnošanas pasākumi Igaunijā un Polijā, 8 skolotāji apmeklē kursus Spānijā, 2 skolēnu grupas mobilitātes Portugālē un Itālijā.

 

Erasmu+ projekta aktivitātes

Ar Erasmus+ projekta “Kompetenču stiprināšana” atbalstu mūsu skolēniem ir iespēja brīvos brīžus skolā pavadīt interesantāk. Projekta ideja, ka skolēni pavada laiku aktīvi, veido skolas ikdienu aizraujošāku, jēgpilnu, tika pirmkārt risināta, uzlabojot materiālo bāzi. Skolas atpūtas stūrī uzstādīts novusa galds, pirms Ziemassvētkiem rūķis atnesis dambretes komplektus, angļu un vācu valodas mācību spēles, kā arī prāta mežģus. 

 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros vēl notiks ēnošana Polijā, 2 skolotāju kursi Spānijā, skolēnu grupas mobilitāte Itālijā.

 

 

Pedagogu kursi Spānijā

Mēneša laikā no 22. oktobra līdz 19.novembrim 6 Alojas Ausekļa vidusskolas pedagogi apmeklēja 3 metodiskos kursus Spānijā. Kursu vienojošā tēma bija sadarbība, projektu metode mācību procesā. To ilgums – viena nedēļa.

Par kursiem sīkāk stāsta paši pedagogi.

“IDevelop” kursi “Komunikācija, sadarbība, radošums un kritiskā domāšana.” (“4C: Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking.”)

Atziņas:

 1. Guvu vērtīgus paņēmienus, kā rosināt bērnus izprast katra indivīda atšķirības un mācīties pieņemt tās.
 2. Ieguvu teorētiskus skaidrojumus un prakstiskus piemērus, kā atšķirt dažādu personību iezīmes, spēcīgākās puses un kā tās attīstīt.
 3. Mācījāmies veidus, kā atraktīvi un radoši rast risinājumus problēmrisināšanas kompetencē.
 4. Praktizējām mākslas terapijas uzdevumus, savas iekšējās pasaules izjūtu strukturizēšanā un izprašanā.
 5. Praktizējām cieņpilnas un pozitīvas komunikācijas veidošanas principus.
 6. Lai Latvijas skolās spētu ieviest šāda līmeņa apmācības, jāiegulda darbs pie skolēnu vērtību attīstīšanas. Kursu vadītājas apmācību process atbilst kompetenču izglītības saturam, taču to pilnvērtīgi spēj uzņemt pieaugušie. Šādi kursi jāaktualizē pedagogu un vecāku starpā, pirms tos iekļaut mācību saturā.

Pieredzē dalījās Juta Gargurne

 

“Europass Teacher Academy” kursi “Komandas veidošana skolā” (Team Building for School: Play and Fun, Building Educators’ Communities) 

Atziņas:

 • Guvu vērtīgu pieredzi un jaunas zināšanas skolotāju kursos “Komandas veidošana skolā”. 
 • Apguvu veiksmīgas komandas veidošanas darba nosacījumus, sadarbības prasmes un metodes.
 • Uzzināju daudz jaunu informāciju par komunikāciju bez vardarbības. 
 • Mācījāmies atpazīt komunikāciju stilus, atpazīt emocijas, vajadzības, izteikt lūgumu.
 • Visvairāk mani priecēja praktiskā darbošanās komandā, grupās, pāros. Darbojāmies brīnišķīgā komandā:1 itāļu, 2 igauņu un 2 latviešu pedagogi. Apguvu interesantas, radošas aktivitātes, kuras varēšu izmantot gan ikdienas darbā ar skolēniem, gan sadarbībā ar kolēģiem.
 • Kursi bija ļoti interesanti un saistoši, jo teorētiskas zināšanas tika papildinātas ar praktiskām, radošām aktivitātēm.

 

  Pieredzē dalījās Anita Roļskija

“Europass Teacher Academy” kursi “Klases vadības risinājumi skolotājiem: jaunas metodes, efektīva motivācija, sadarbība un vērtēšanas stratēģijas.” (“Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies.”) 

Kursi notika Barselonā no 12. līdz 19.novembrim un tajos piedalījās Linda Bēce un Rūta Ezerniece.

Atziņas: 

  1. Šādi kursi skolotājiem ir ārkārtīgi nepieciešami, lai izvērtētu savu līdzšinējo darbu, iegūtu pieredzi no citu ES valstu kolēģiem un uzlabotu savu darbu nākotnē. Nodarbības bija ārkārtīgi intensīvas – no rītiem programmas telpās notika teorētiskās daļas izklāsts, bet pēcpusdienās praktiski darbojāmies dažādos muzejos un zinātnes centros, lai gūtu pieredzi un radoši darbotos, mīcītos radoši iesaistīt pilsētā pieejamās iespējas mācību procesā.
  2. Šis bija ļoti kvalitatīvs apmācību kurss, kas sniedza daudzpusīgu ieskatu dažādu mācīšanas metožu pielietojuma iespējām skolā. Īpaši vēlos izcelt “Apgriezto – Flipped classroom” mācīšanu un skolēna centrēto mācību metodi. Ieguvām arī daudz ideju mācību vides organizēšanai, skolēnu sadarbībai, kā arī idejas projektu darbiem.
  3. Šādi kursi dod iespēju daudz plašākai – ES starpvalstu pieredzes apmaiņai, kas ir nenovērtējams ieguvums katram dalībniekam. Šoreiz mūsu kursā bija pedagogi no dažādiem Vācijas reģioniem, no Rumānijas, Slovēnijas un Spānijas.
 • Kursu pamatā ir pasniedzēja personība un mums šoreiz bija ļoti brīnišķīga, atraktīva un pieredzes bagāta pasniedzēja no Barselonas – Daniela Gutiérrez Festino – nodarbības bija pārdomātas, koncentrētas un ļoti noderīgas. Vairākus uzdevumus veicām Barselonas muzejos, lai praktizētos uzdevumu veidošanā, izmantojot pieejamos resursus un dažādotu mācību metodes.

Pieredzē dalījās Linda Bēce

 

Atziņas:

 • Lai arī šādos kursos tiekas pedagogi no dažādām valstīm, kas māca dažādus mācību priekšmetus, dažādām vecuma grupām, tomēr ir dažas grūtības, kas visiem skolotājiem ir kopīgas. Daloties pieredzē, ir iespēja uzzināt dažādas metodes, kas palīdz šīs grūtības risināt, kas ir ļoti vērtīgi skolotājiem.
 • Skolā būtu vērtīgi kaut daļēji ieviest “Flipped classroom” metodi, jo tā dotu iespēju skolēniem vairāk darboties praktiski tieši skolā un labāk izprast apgūstamo vielu. Skolotājiem izmantojot šo metodi ir vieglāk diferencēt mācību vielu skolēniem, kas ļauj katram skolēnam sasniegt viņa spēju augstāko līmeni.
 • Ir ļoti vērtīgi mācību stundas vadīt muzejos un zinātnes centros, jo tā skolēns teoriju uzreiz var sasaitīt ar praktiskiem piemēriem, kas ļauj labāk izprast mācību vielu. Kursu laikā bija iespēja vērot kā tas notiek spāņu skolēniem, kas ļāva iegūt jaunas idejas šādu mācību stundu organizēšanai.

 

 • Lai skolā ieviestu jaunu mācību metodi ir nepieciešams laiks un pacietība, jo rezultāti nav tūlītēji un nepieciešams pārejas posms kurā visas iesaistītās puses pielāgojas, bet ar laiku noteikti ir redzami un jūtami uzlabojumi.
 • Šādu kursu apmeklēšana ļoti motivē un iedvesmo skolotājus pilnveidot savas prasmes un papildināt zināšanas arī turpmāk. 

Pieredzē dalījās Rūta Ezerniece

 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros šajā mācību gadā vēl notiks ēnošana skolā Polijā, 2 skolotājiem kursi Spānijā, kā arī skolēnu grupas mobilitāte Itālijā.

 


Skolēnu grupas mobilitāte Portugālē

 

12.10.2022.

No 25.septembra līdz 1.oktobrim Alojas Ausekļa vidusskolas 5 skolēni kopā ar 2  pedagogiem devās mobilitātē uz Moimenta da Beiras vidusskolu Portugālē. Mērķis iepazīt partnerskolas skolēnu ikdienu, mācību procesu, uzzināt, kādas ārpusstundu aktiviātes skolā notiek. 

Gūtajos iespaidos dalās paši dalībnieki:

Elīna: Erasmus+ programma ir lieliska iespēja jauniešiem izzināt citas kultūras. Man ļoti patika Portugāle. Gan viesģimenes, gan skolēni un skolotāji Portugāles skolā bija ļoti viesmīlīgi. Programmas ietvaros mums bija iespēja iepazīt dažādus uzņēmumus, muzejus, iepazīties ar portugāļu skolas dzīvi, vērtībām un, protams, iegūt jaunus draugus.

Justīne: Nedēļa Portugālē pagāja ļoti ātri, mani iepriecināja iespēja aizbraukt uz Portugāli, iespēja iepazīt citus cilvēkus, citu valsti un kultūru. Ļoti patika satiktie jaunieši un ģimene.

Tīna: Erasmus + programma ir lielisks veids kā apceļot pasauli. Nedēļa tiešām paskrēja ļoti ātri. Gan skolēni, gan skolotāji bija ļoti draudzīgi. Varējām baudīt Portugāles silto laiku un arī Ziemeļportugāles kalnainos skatus. Katra diena bija pilna ar kultūras šokiem, labā nozīmē protams. Uzzinājām, kā tur jaunieši pavada laiku pēc skolas ar draugiem un ģimenēm. Kā arī, cik ļoti mūsu skolas atšķiras un, kas tieši viņiem ir svarīgākais. Visi jutāmies ļoti gaidīti,  par visu bija padomāts,  neviena  diena nebija garlaicīga. 

Markuss: Erasmus+ projekts man ļoti patika, jo, pirmkārt – ieguvu jaunu pieredzi, jo nekad nebiju piedalījies Erasmus+ projektā un, otrkārt – nekad nebiju bijis Portugālē. Kad ielidojām Portugālē, uzreiz sapratu, ka man patiks. Bija ļoti foršs un silts laiks. Tas, ko atcerēšos – Porto  muzejs pirmajā dienā, kur izbraucienā ar laivām cauri dažādām telpām, varējām vērot dažādus vēstures posmus.

Jānis: Man ļoti patika mobilitāte Portugālē. Nedēļa bija brīnišķīga un elpu aizraujoša, iespaidīgie kalni, mežonīgie okeāna viļņi… Es izbaudīju katru nedēļas sekundi un portugāļu viesmīlība bija fantastiska. Un visur plašie vīnogulāju lauki…

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros vēl notiks ēnošana Polijā, 8 skolotāju kursi Spānijā, skolēnu grupas mobilitāte Itālijā.

Sagatavoja Vineta Tiltiņa

 

Alojas Ausekļa vidusskolas pedagogi viesojās Rakverē Igaunijā

 

1.09.2022.

Programmas “Erasmus+” projektā “Kompetenču stiprināšana” 25. un 26. augustā Alojas Ausekļa vidusskolas 4 pedagogi viesojās Rakveres privātajā ģimnāzijā, lai vēl pirms jaunā mācību gada gūtu idejas un pieredzi, iepazīstoties ar to, kā igauņu kolēģi īsteno izglītības reformu.

Tajā ir gan kopīgais, gan atšķirīgais. Būtība vērsta uz tēmu apskatu vienlaicīgi vairākos priekšmetos, tomēr, kā atzīst paši skolotāji un administrācija, tad sadarbību un caurviju prasmes vieglāk īstenot sākumskolā, kur viens skolotājs māca vairākus priekšmetus.

Privātskolas statuss dod brīvību lēmumu pieņemšanā. Skola uzcēlusi atsevišķu ēku sākumskolai, iegādājusies ēkas bērnudārzam un mākslas un mājturības stundām, jo vecajā skolas ēkā trūcis telpu. Pašlaik skola maksājusi par apkures pieslēgšanu pilsētas centralizētajai sistēmai, lai atteiktos no savas autonomās apkures ar Krievijas gāzi. Līdz ar to esot nedaudz jāatliek nākamo attīstības sapņu realizēšana – pasākumu zāles būve sākumskolai.

Skolā izvietotas modernas atkritumu tvertnes šķirošanai. Lai arī atturīgā stilā veidotās klases lielās skolas ēkā tiek labiekārtotas ar interaktīvjiem ekrāniem, interesanti, ka sākumskolas jaunākajās klasēs apzināti nav ne tikai interaktīvo tāfeļu, bet pat projektoru un datoru. Iekārtojums no dabīga materiāla maigos toņos, sekojot Valdorfskolas principiem. 

Alojas Ausekļa vidusskola īsteno Erasmus+ projektu “Kompetenču stiprināšana” 2022-1-LV01-KA122-SCH-000073673.  Apstiprinātais 100% ES finansējums projektam ir 41453,00 EUR Tā ietvaros vēl notiks ēnošana Polijā, 8 skolotāju kursi Spānijā, skolēnu grupas mobilitāte Portugālē un Itālijā.

Sagatavoja Vineta Tiltiņa

Apstiprināts Erasmus+ K1 projekts “Kompetenču stiprināšana”

13.06.2022.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra apstiprinājusi Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus+ K1 projektu “Kompetenču stiprināšana”.  Tā īstenošanas laikā no 01.06.2022. līdz 31.08.2023. Alojas Ausekļa vidusskolas pedagogiem paredzētas 8 vietas profesionālajos pilnveides kursos Spānijā, 8 vietas darba ēnošanas vizītēs Igaunijā un Polijā. Savukārt savā skolā pieredzes apmaiņā uzņemsim poļu kolēģus. 

2022./23.m.g. laikā tiks īstenotas arī 2 skolēnu mobilitātes uz Portugāli un Itāliju, lai iepazītu sadarbības skolas, to aktivitātes. Katrā mobilitātē dosies 5 skolēni ar 2 pavadošajiem pedagogiem.  

Apstiprinātais finansējums projektam ir 41453,00 EUR 

Patrasa partnerskolas mācību materiāli skolotājiem

Sadarbojoties ar Patrasa partnerskolu Grieķijā, izmantojam un popularizējam viņu izstrādāto mācību līdzekli: https://keycode.pixel-online.org/PG_teachSources.php

Erasmus+ projektā nr.2017-1-LV01-KA219-035445 viena no galvenajām tēmām bija izniekotās pārtikas samazināšana, lietderīga izmantošana. Projekta dalībnieki uzzināja gan par pārtikas produktu ražošanas procesu, vai tajā rodas pārtikas atkritumi, kā arī, kā uzņēmumi tos lietderīgi izmanto. Tāpat dalībnieki uzzināja par kompostēšanas iespējām gan skolām, gan mājsaimniecībām. Grieķu partnerskolai ir savs dārzs, kā arī pašvaldība atbalsta iedzīvotājus, izsniedzot kompostējamos konteinerus. Līdz ar to arī mūsu partnerskola no Patras Grieķijā vadīja projekta darbu pie šīs tēmas. Kopīgi tika sagatavotas anketas, aptaujāti iedzīvotāji.

Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni aptaujāja skolēnus un ģimenes, iegūstot 120 atbildes. Projekta īstermiņa mācību brauciena laikā Rakverē, Igaunijā iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar pārējo partnerskolu rezultātiem.

Patras skolas sagatavoto pārskatu angļu valodā skatīt šeit

Rezultāti Erasmus+ projektā

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 3. transnacionālā vizīte

16.-20.jūlijā Alojas Ausekļa vidusskola uzņēma 3. – noslēdzošo  Erasmus+ projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” transnacionālo projekta vizīti.

Skolotāji no partnerskolām Rakverē Igaunijā, Patrā Grieķijā, Kremonā Itālijā brauca ar mērķi gatavoties finanšu un satura gala atskaišu iesniegšanai. Vispirms ar anketu palīdzību tika analizēts projekts 2 gadu garumā, pārrunāti rezultāti un ietekme. Tad sekoja darbs pie finanšu un satura atskaites, tomēr lielākā daļa darba vēl katrai skolai veicama rudenī.

Pēc darba skolotāji apmeklēja Rundāles pili, kā arī pirms lidojuma mājup paguva apskatīt Vecrīgu, “stūra māju” un Alberta ielu ar jūgendstila arhitektūru.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu projekta īstenošanai.

Starpkultūru pasākums Alojas Ausekļa vidusskolā

Erasmus+ projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” ietvaros 29.maijā Alojā vidusskolēni tikās ar ārvalstu studentiem Latvijā. Tā mums bija iespēja uzzināt par Indijas, Kotdivuāras, Ēģiptes, Polijas, Apvienoto Arābu Emirātu, Turcijas un Šrilankas kultūru, jauniešiem, kuri ikdienā studē Rīgā, atšķirīgo reliģijā un tās nozīmi viņu ikdienā. Interesanti bija viņu iespaidi un domas par Latviju, dzīvi šeit. Savukārt studentiem šī bija iespēja doties prom no Rīgas, iepazīt Latviju un mūsu jauniešus, runāt latviski.

Par laimi, tie musulmaņu viesi, kuri bija nolēmuši ļoti stingri ievērot gavēni un neko neēst, saprata, ka atrodas pietiekami tālu no Rīgas – tātad ceļojumā – un Staicelē varēja kopīgi ēst tradicionālo lībiešu putru. Pēc tam jaunieši devās izbraucienā ar laivām pa Salacu, kas daudziem bija piedzīvojums pirmo reiz. Diemžēl diena bija par īsu vēl kādām kopīgām aktivitātēm, tomēr prieks, ka izdevās mainīt dažus stereotipus. Kā atzina studenti, kādam šī bija bijusi labākā diena Latvijā, gribot atbraukt vēl, pārsteidzis, ka latvieši tomēr ir draudzīgi, jo Rīgā veidojies cits priekšstats.

Paldies upeslaivas.lv par piedzīvojumu, “Mieriņam” par pikniku.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu projekta īstenošanai.

Sveču diena Alojas Ausekļa vidusskolā

1.februāra rīts mūsu skolā sākās ar bišu vaska smaržu. Skolā tika svinēta Sveču diena. “Erasmus+” projekta ietvaros Mazsalacas vidusskolas skolēni- Mārcis Stepanovs, Matīss Puķulauks un skolotāja Dace Stepanova ar savu SMU vadīja sveču liešanas darbnīcas 6.-12. klašu skolēniem. Projekta viens no uzdevumiem ir pārtikas un to blakusproduktu racionāla izmantošana. Bišu vasku ražo medus bites. Bites vasku izmanto medus kanniņu izveidošanai. Medu mēs apēdam, bet vasku arī var izmantot lietderīgi. Degot vaska sveces attīra telpas gaisu, smaržo pēc vaska, medus un propolisa. Tika izlietas vairāk kā 100 dažādu formu sveču!

Pēc čaklā darba darbnīcās, visi baudījām sveču dienas tradicionālo ēdienu – miežu biezputru. Paldies mūsu saimniecēm!

1.-5. klašu skolēni gatavoja sveces no bišu vaska plāksnēm. Sveču gatavošanas paraugstundas vadīja 6. klašu skolēni.

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 4. mācību vizīte

No 13. līdz 19.februārim Rakverē Igaunijā norisinājās ceturtais un pēdējais Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” mācību brauciens. Galvenais notikums bija valodu nedēļa, ko Rakveres privātā ģimnāzija rīko katru gadu.

Bez darba pie projekta tēmām un prezentācijām, nozīmīga loma bija, protams, valodām. Skolēniem bija iespēja apmeklēt stundas. Vācu valodas stundā skolēni, sekojot norādēm vācu valodā, veidoja marcipāna rotājumus savam tortes gabaliņam kā arī uzzināja par marcipāna rašanos Vācijā.

Šoreiz mūsu skolu pārstāvēja 3 skolēni un 2 pavadošie pedagogi. Apjomīgākais mājas darbs bija  skolā veikt anketēšanu par pārtikas pirkšanas paradumiem, noskaidrot, ko mūsu ģimenes iesāk ar pāri palikušo ēdienu. Aptaujas rezultātus katras partnervalsts skolēni prezentēja Rakverē.

Nedēļas laikā tika pārbaudītas arī zināšanas par Lielbritāniju angļu valodā, kad dalībnieki ar telefona palīdzību balsoja par pareizo atbildi. Tam sekoja valodu nedēļas koncerts. Tā tēma šogad bija “kaķi”. Šī bija iespēja klausīties dažādas valodas: igauņu, krievu, ukraiņu, kā arī partnerskolu pārstāvētās – latviešu, grieķu un itāliešu. Bija gan dzeja, gan dziesmas un teātris. Mūsu skolēni lika lietā savus talantus. Kamēr Harijs deklamēja dzejoli par kaķīti, Tīna to uzzīmēja. Muzikālo pavadījumu uz flautas spēlēja Elīna.

Skolēni devās arī mācību ekskursijās: iepazina uzņēmējdarbību gan nelielā privātā maiznīcā, gan arī Igaunijā lielākajā maizes ražotnē. Uzzinājām, ka tur nav pārtikas atkritumu, jo viss tiek izmantots. Skolēni devās arī uz Narvu, kur no cietokšņa pāri upītei var redzēt Krieviju. Meža skolā uzzināja ne tikai par Igaunijas mežiem, bet bija arī iespēja nogaršot dažādu dzīvnieku gaļu, piem., lāča. Rakveres pils mūs sagaidīja ar savu viduslaiku programmu. Tā kā laika asptākļi bija piemēroti, tad dalībnieki nodevās arī ziemas priekiem – slidinājās pa kalnu pie pils, pikojās, cēla sniegavīrus. Grieķu skolas sporta skolotājs piedalījās slēpošanas stundā, jo tādu iespēju nevarēja neizmantot. Projekta laikā apmeklējot Tallinu, dalībnieki varēja iepazīt darbu televīzijā, līdzdarboties.

Lai arī Igaunija ir mūsu kaimiņvalsts, tās ziemeļu daļa projekta dalībniekiem bija atklājums.

Eiropas Savienība 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu projekta īstenošanai.

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 3. mācību vizīte Partā, Grieķijā

Aizvadītais mācību gads Erasmus + projektā “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” iesākās ar gatavošanos skolēnu mācību braucienam. Novembrī astoņi Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni ar pedagogiem pavadīja 7 dienas partnerskolā Patrā Grieķijā. Galvenā tēma bija pārtika, tās atkritumu samazināšana, kompostēšana.

Viesi tika sagaidīti ar grieķu dejām un rožu saldumiem. No skolas paveras brīnišķīgs skats uz līci un kalniem. Arsakeio skola ir viena no modernākajām skolām valstī. Tā ir privāta mācību iestāde, tādēļ mācības ir par maksu. Skola sadarbojas ar Patras universitāti, ir kopīgs zinātņu centrs.

Skolēni prezentēja mājas darbus un arī strādāja grupās: mācījās gatavot grieķu ēdienus, apskatīja skolas ziemas dārzu, kurš dārzeņu ziņā stipri atgādināja mūsu dārzus vasarā. Tur katra skola iestādīja līdzi atvesto augu: igauņi – jāņogu krūmu, itālieši – baziliku. Mūsu skolas 12.kl.skolēnam Tomam bija uzticēts upeņu krūms no Krogzemju audzētavas. Pie skolas tika izveidots arī starptautiskais dārzs, kurā katras skolas koordinators iestādīja mandarīna kociņu. Jāpiebilst, ka apelsīni un mandarīni Grieķijā aug apstādījumos un dārzos un iepriecināja arī mūs ar savu ražu. Vēl skolā iepazinām vecāku veidoto fotosintēzes laboratoriju, kur varēja pagaršot tur audzētos augus. Bijām arī skolas matemātikas un fizikas centrā, kurā varējām daudz ko izmēģināt. Viesi uzzināja arī par vietējo problēmu – mežu ugunsgrēkiem, kā tos novērš. Arsakeio skola bija arī noorganizējusi konferenci par pārtikas atkritumu kompostēšanu, kurā uzzinājām par pašvaldības lomu un atbalstu. Gan skolēni, gan skolotāji devās arī vērot mācību stundas. Dažas idejas jau tika pierakstītas.

Projekta ietvaros dalībnieki arī apmeklēja pārtikas uzņēmumus un uzzināja, kā tradicionāli gatavo rožu ziedlapu ievārījumu, sieru un olīveļļu. Arsakeio skola bija parūpējusies arī par brīvā laika programmu, lai varam labāk iepazīt Grieķiju. Kalavritā braucām ar mazu vilcieniņu pa kalniem, gar kraujām. Iespējams, pati īpašākā vieta bija Delfi. Vareno kalnu skaistums apbūra, un interesantas šķita teiksmas par senajiem grieķu dieviem un notikumiem Delfos.

Projekta vizīte noslēdzās ar nelielu koncertu, kur katra skola bija sagatavojusi priekšnesumus. Atceļā apskatījām Atēnas un Akropoli.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu projekta īstenošanai.

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 2. transnacionālā vizīte

17.-21.jūlijā Rakverē Igaunijā tikās skolotāji no Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” partnerskolām Itālijā, Grieķijā, Igaunijā un Alojas Ausekļa vidusskolas. Koordinējošo skolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Zinta Ādamsone un Vineta Tiltiņa.

Pirmkārt, tika sistemātiski analizēti un izvērtēti aizvadītie mācību braucieni uz Kremonu Itālijā un Alojas Ausekļa vidusskolu 2017./18.m.g. No dalībnieku- skolotāju, viesskolēnu, vietējo skolēnu un ģimeņu – pozitīvajām atsauksmēm anketās varēja secināt, kas izdevies un nākotnē turpināms, kā arī, kam jāpievērš lielāka uzmanība, lai sasniegtu projekta mērķus.

Otrkārt, laiks tika veltīts nākamo divu mācību braucienu plānošanai. 2018./19.m.g. novembrī skolēni ar pavadošajiem skolotājiem dosies uz privātskolu Patrā Grieķijā. Skolas direktors prezentēja paredzamo brauciena programmu, lai, sākoties jaunajam mācību gadam, skolas jau varētu strādāt pie mājasdarbiem un gatavoties aktivitātēm. Otrs brauciens plānots februārī uz privātskolu Rakverē Igaunijā. Mums bija iespēja ne tikai teorētiski pārspriest programmu, bet arī klātienē apmeklēt dažas no plānotajām vietām un aktivitātēm. Esam pārliecināti, ka Rakveres pils dažādo programmu piedāvājums būs interesants arī skolēniem ziemā.

Treškārt, ne mazāk svarīgi bija arī pārlapot projektu un analizēt, kas darīts, lai sasniegtu projektā plānotos mērķus, kas vēl darāms; pārliecināties, kā atsevišķās aktivitātes iekļaujas lielajā programmā un, vai esam pievērsuši pietiekamu uzmanību ilgtermiņā paredzētajam rezultātam.

Vasarā dienas Igaunijā ir garākas nekā Latvijā, paspējām arī apskatīt Rakveres privāto ģimnāziju, tikties ar vietējiem skolotājiem, kā arī pārrunāt līdzīgo un atšķirīgo mācību procesā projekta partnerskolās. Visiespaidīgākais, šķiet, bija vēriens ar kādu Rakveres skola pievērsusies mākslas un mājturības un tehnoloģiju kabinetiem. Tā kā skolai ar 350 skolēniem trūka atbilstošu telpu, tad tā iegādājusies netālo padomju laikā celto “pakalpojumu” ēku. Tagad divos stāvos iekārtotas modernas, gaišas, drošas telpas dažādām mākslas nozarēm, tai skaitā keramikai sava krāsns, un darbnīcām meiteņu un zēnu mājturības un tehnoloģijas priekšmetam. Redzētais atgādināja modernu, kompleksu mākslas skolu, kurā skolēniem noteikti patiks darboties.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu projekta īstenošanai.

Vineta Tiltiņa, projekta koordinatore Alojas Ausekļa vidusskolā

Alojas Ausekļa vidusskola uzņēma viesus

11.-18.maijā Alojas Ausekļa vidusskolu apmeklēja Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” partnerskolu skolēni un skolotāji no Itālijas, Igaunijas un Grieķijas. Dažiem tā bija atkal redzēšanās pēc projekta 1.brauciena uz Itāliju, citiem jaunas iepazīšanās.

Pirms tikšanās skolēni strādāja gan pie projekta mājas darbiem, gan domāja, kā ar sevi Alojā iepazīstināt. Bija prezentācijas, saliedēšanas aktivitātes, grieķi dejoja, mūsu skolēni dalījās savā pieredzē par skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU), stāstīja par Alojas novadu. Visiem bija iespēja klātienē iepazīties ar SMU tam veltītajā tirdziņā. Mācību vizītes ietvaros projekta dalībnieki ne tikai skolā strādāja pie projekta tēmām, bet arī devās mācību braucienos, lai uzzinātu vairāk par Latvijas pieredzi. Apmeklējām Sia Aloja-Starkelsen, saimniecību “Lielkalni”, šitake audzētāju I.Urpenu, izbraucām ar kapteiņa Vaira plostu Staicelē, kā arī iedvesmojāmies no Helmuta Bondara video stāstiem. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki gan auda Staicelē, gan gatavoja savu rotu un spieķīti Siguldā. Lai būtu arī vairāk adrenalīna un priekšstata, kāda vēl savdabīgāka uzņēmējdarbība Latvijā ir, aizvedām arī uz vasaras bosleju un gaisa vagoniņu Siguldā, Sajūtu taku kokos Valmierā. Tur sajūsmā bija arī skolotāji, kas nekad neko tādu neesot darījuši. Viesi paguva arī apskatīt Vecrīgu, Jūgendstila ielas, uzzināt par Latvijas vēsturi “Stūra mājā.” Tāpat dalībnieki arī noskatījās deju koncertu Staicelē, “pēdējo zvanu” skolā, klausījās kokles spēli Alojas Mūzikas un Mākslas skolā, vēroja saulrietu Baltijas jūrā, devās stundās un kopīgi sportoja. Nedēļa paskrēja ātri, tādēļ atvadu vakarā, kad mūsu jaukie un sirsnīgie viesi pastāstīja par saviem iespaidiem, uzzināto, iepazīto, bija grūti šķirties.

Viesi deva mums labu iespēju vēlreiz paskatīties sev apkārt un konstatēt, ka cilvēki ir: “uzņēmīgi, čakli, rūpīgi, draudzīgi un laipni”, ka daba mums ir “paradīze” grieķu skolotājas vārdiem. Pat Rīgas Satiksmes autobusā atstāta soma ar vērtīgām lietām, tika atrasta un atdota īpašniecei. Interesanti bija arī iepazīt kultūru un tradīciju atšķirības. Kāds skolotājs pārsteigts uzzināja, ka redzējis nevis ballīti, bet gan bēru mielastu, kāds cits, ka kartupeļiem ir tik daudz šķirņu. Domājams, ka visvairāk viesiem palikuši prātā gaišie vakari un meža dzīvnieki, kurus ne viens vien redzēja pirmo reiz.

Liels paldies viesģimenēm un skolas kolektīvam par atsaucību un praktisku līdzdalību.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu tā īstenošanai.

Vineta Tiltiņa, AAV projekta koordinatore

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 1. mācību vizīte Itālijā

Laikā no 7. līdz 16.janvārim Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” ietvaros Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni un pavadošie pedagogi  devās mācību braucienā uz Kremonu Itālijā. 

Tur D.Manina licejā satikās skolēni un pedagogi no visām projekta partnerskolām, lai prezentētu sagatavotos mājasdarbus. Katram partnerim bija jāiepazīstina pārējie gan ar savu skolu, gan savu valsti. Tāpat katra skola bija sagatavojusi prezentāciju par veikto darbu pie savas projekta tēmas. Alojas Ausekļa vidusskola dalījās pieredzē par skolēnu mācību uzņēmumiem. No citiem uzzinājām par svešvalodu mācīšanos, to nozīmi uzņēmējdarbībā, kā arī par iespējām pārtikas atkritumus pārstrādāt. Prezentācijas bija tik pat atšķirīgas un radošas, cik paši skolēni, tādēļ interesantas.

Skolēni ne tikai prezentēja, bet arī strādāja grupās, gatavoja jautājumus vietējiem uzņēmējiem un iepazina viens otru labāk. Tāpat skolēniem bija iespēja pabūt dažās svešvalodu mācību stundās. Itāliešu skolēni no klasiskās liceja programmas mācās latīņu un grieķu valodu, protams, arī angļu. Galvenā saziņa un darbs norisinājās angļu valodā, tomēr prieks, ka viesi izmantoja iespēju un, dzīvojot itāliešu ģimenēs, apguva arī praktiskus vārdus itāliešu valodā.

Pēc stundām vietējie skolēni kļuva par gidiem un veda ekskursijā pa Kremonu. Pilsēta, kas savulaik bijusi nozīmīgāka par Milānu, lepojas ar bagātu vēsturi un arhitektūru ik uz soļa. Skola iekārtota bijušajā klosterī vecpilsētā, tādēļ tai ir pat sava piebūve – baznīca. Blakus ēkas vai nu vēl ir, vai arī bijušas klosteri. Skolēni veikli tika galā ar 500 pakāpienu izaicinājumu un apskatīja pilsētu no galvenās katedrāles torņa.

Projekta ietvaros, lai iepazītu vietējo uzņēmējdarbību, kultūras un vēstures daudzveidību, dalībnieki devās uz “Auricchio” siera ražotni, kur provolones sieru gatavo pēc senām tradīcijām ar rokām. Redzējām, cik šāds darbs ir fiziski smags, tādēļ siera meistari bija vīrieši. Kremonā apmeklējām arī pilsētas senāko pārtikas veikaliņu (1836.g.), lai uzzinātu vairāk par vietējiem pārtikas produktiem. Pilsēta slavena ar Kremonas ‘mostardu’ (cukurotu augļu ievārījums, kam pievienotas asas garšvielas), ko ēd pie gaļas ēdieniem, kā arī Kremonas ‘nugatiem’ (saldumi, ko gatavo no mandelēm, olu baltumiem, cukura un medus.) Tiem par godu katru rudeni notiek pat festivāls.

Tā kā Kremona lepojas ar Stradivāri un citām vijoļmeistaru dzimtām, tad pabijām arī skolā, kur audzēkņiem no visas pasaules māca gatavot stīgu instrumentus. Darbs tiek veikts ar rokām un prasa milzums zināšanu, kā arī juveliera precizitāti. Darbnīcā bija īpaša atmosfēra un skolēni labprāt sarunājās ar meistaru.

Viens no iespaidīgākajiem braucieniem bija uz Venēciju, kura gan visu dienu tinās biezā miglā. Tas tomēr netraucēja izstaigāt skaisto, savdabīgo pilsētu, iepazīties ar gondoljēru darbu, apbrīnot kultūrvēsturisko mantojumu Svētā Marka katedrālē un priecāties par stikla izstrādājumiem veikalu skatlogos.

12.janvārī Itālijā Baltās nakts ietvaros arī D.Manina licejs piedāvāja pilsētniekiem iespēju apmeklēt koncertus no 18:00 līdz pat pusnaktij. Pasākuma noslēgumā 22:00 bija paredzēts Erasmus + projekta partneru koncerts. Tas sākās ar “Odiseja” lasījumu grieķu, itāliešu, latviešu un igauņu valodā, kam sekoja mūsu skolēnu uzstāšanās ar dziesmām: “Tumša nakte, zaļa zāle” un “Ai, jel manu vieglu prātu”. Nākamie dziedāja igauņu skolēni, tad itāliešu. Tam sekoja grieķu dzejas lasījumi. Tad sākās priekšnesumu straujākā daļa: mūsu skolēni dejoja “Tautas ziņģi”, grieķu meitenes dejoja 2 tradicionālas grieķu dejas. Šķiet, vislielākie aplausi un ovācijas bija, mūsu skolēniem dejojot straujo “Mēs ciemiņus gaidīdami”. Koncerta noslēgumā visu dalībnieku koris kopā ar skatītājiem nodziedāja Itālijā tik populāro “Nel pinto di blu”. Pēc koncerta mūsu skolēni saņēma nedalītu atzinību. Piesteidzās pilsētas mērs, lai pateiktos un nofotografētos. Komplimenti un apbrīna bira kā no pārpilnības raga. Skolas direktore pateicās, koncerta direktors slavēja, itālieši neslēpa sajūsmu, grieķu skolotāja izteica vēlmi dejot latviešu dejas. Gan skolēni, gan viesģimenes vēlāk anketās koncertu minēja kā vienu no visspilgtākajiem brīžiem projekta vizītes laikā, tai skaitā, vairākkārt uzsverot tieši mūsu latviešu skolēnu priekšnesumus un tradīcijas. Itāliešu skola ar nožēlu atzina, ka viņiem ne tikai nav mūzikas stundu, bet pat klavieres tiek īrētas tikai Baltajai naktij. Koncerta iespaidā, itāliešu kolēģi lūdza skolu iegādāties klavieres, igauņu skolēni savukārt plāno organizēt tautas deju grupu. Nākamajā dienā (itālieši mācās arī sestdienās) komplimenti nebeidzās, tomēr nācās domāt par to, ko laiks Itālijā katram devis. Skolēni bija sagatavojuši prezentācijas un stāstījumus gan par apmeklētajām vietām, gan iespaidiem skolā, ģimenēs un pilsētā.

Nebija viegli šķirties no jaunajām ģimenēm un draugiem. Mājupceļā apmeklējām sāls raktuves pie Zalcburgas, kā arī apbrīnojām Alpus. Mājās atgriezāmies ar jauniem iespaidiem, zināšanām un ļoti siltām atmiņām par itāliešu viesmīlību.

Liels paldies deju skolotājai Maijai Drozdai par atsaucību un ieguldīto darbu, un laiku, palīdzot sagatavot dejas. Paldies pavadošajai skolotājai Anitai Roļskijai par dziedāšanas mēģinājumiem, muzikālo pavadījumu koncertā, kā arī pašaizliedzīgo atbalstu un meistarību pēkšņi bez notīm nospēlēt itāliešu dziesmu kopkorim.

Vislielākais paldies jauniešiem par komandas garu, pozitīvismu un atbildības sajūtu pārstāvēt skolu un valsti.

Nākamā projekta mācību vizīte norisināsies jau šā gada maijā Alojas Ausekļa vidusskolā. Aicinu pieteikties viesģimenes, jo arī tas ir brīnišķīgs veids, kā iepazīt citas ES valstis.

ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu tā īstenošanai.

Vineta Tiltiņa, projekta koordinatore Alojas Ausekļa vidusskolā

Alojas Ausekļa vidusskolas Erasmus + projekta 1. transnacionālā vizīte

No 2018. gada 30.oktobra līdz 3.novembrim Alojas Ausekļa vidusskola piedalījās Erasmus + projekta “Cultivating Languages and Youth Entrepreneurs” 1.aktivitātē. Transnacionālajā plānošanas vizītē, kas norisinājās Kremonā, Itālijā bija ieradušies pa diviem skolotājiem no katras partnerskolas. Alojas Ausekļa vidusskolu pārstāvēja angļu valodas skolotājas Zinta Ādamsone un Vineta Tiltiņa.

Sanāksmju laikā tika saplānotas nākamā semestra abas skolēnu mācību vizītes. Pirmā norisināsies jau janvārī, kad skolēni ar pavadošajiem skolotājiem dosies uz Kremonu, Itālijā. Savukārt otrās vizītes laikā maijā Alojas Ausekļa vidusskola uzņems viesus no partnerskolām: Kremonas Itālijā, Rakveres Igaunijā un Patras Grieķijā.

Tāpat tika saplānota arī nākamā transnacionālā skolotāju vizīte Igaunijā, lai pēc pirmā mācību gada izvērtētu projekta norisi. Skolotāju komanda lēma arī par vienotiem projekta kvalitātes mērinstrumentiem un atgriezeniskās saites nodrošināšanas paņēmieniem.

Pēc oficiālajām sanāksmēm norisinājās dažādas skolotāju tikšanās, kuru laikā tika pārrunāts līdzīgais un atšķirīgais gan izglītības sistēmā, gan mācību procesā skolā. Skolotāji arī devās vērot dažādas mācību stundas pie itāliešu kolēģiem. Manini licejs, kas īsteno klasisko un valodu novirzienu, atrodas bijušajā klosterī ar augstiem logiem, un klases iekārtotas ļoti askētiskā stilā darbam ar tradicionālajām metodēm. Vēsturiskajam namam būtu nepieciešams remonts, taču tā nav tikai skolas problēma, jo šādu ēku Kremonā ir ļoti daudz. Skolēni mācības prestižajā licejā izvēlas apzināti un ir ļoti motivēti. Skolā piedāvā apgūt daudz valodu, piem., seno grieķu, latīņu, vācu, kā arī ķīniešu.

Paspējām arī apmeklēt tādus atsevišķus skolēnu mācību vizītē plānotus objektus kā Venēciju un unikālu vijoļmeistaru skolu. Kremona lepojas ar Stradivari un citu vijoļmeistaru tradīcijām.

Erasmus+ projekts vērsts uz skolēnu sadarbību, daloties savā pieredzē un mācoties no citiem. Tā ietvaros 2 gadu garumā skolēni iepazīs ne tikai citu ES valstu valodas un kultūru, bet arī uzņēmējdarbību un veidus, kā samazināt pārtikas atkritumu daudzumu. Projektu koordinē Alojas Ausekļa vidusskola. ES 100% apmērā piešķīrusi 33065,00 euro finansējumu tā īstenošanai.

Vineta Tiltiņa, projekta koordinatore, Alojas Ausekļa vidusskolā