Metodiskais darbs

2023./2024. mācību gads

Skolotāji brīvdienās mācās

 

Skolotāji pilnveido prasmes darbā ar Acer Chromebook datoriem

22.01.2020

Skolotāji piedalījās vispārējās vidējās izglītības satura plānošanā

Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses, spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolās vai profesionālajai darbībai.

Saskaņā ar 2019.gada septembrī valdībā pieņemto vispārējās izglītības standartu, kas stāsies spēkā pakāpeniski no 2020.gada 1.septembra, skolēniem būs iespēja nozīmīgi vairāk mācīties sev interesējošus saturu. Aptuveni 30% mācību laika, mācoties mazāku skaitu priekšmetu saskaņā ar savām nākotnes interesēm un apgūstot tos padziļināti. Vispirms jauniešiem tiek dota iespēja padziļināt un vispārināt pamatizglītībā apgūto (10.,11.kl.), tad mācīties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11.,12.kl.).

Saskaņā ar jauno standartu, skolā jāīsteno vismaz divi padziļināto kursu komplekti jeb izvēļņu grozi, katrā, iekļaujot vismaz vienu atšķirīgu kursu no pārējiem izvēļņu groziem.

Ievērojot iepriekš minētos nosacījumus, 21.janvārī 16 skolotāji Metodiskajā pēcpusdienā strādāja pie mācību izvēļņu grozu izveides, iepriekš, apzinot 9.klašu skolēnu intereses. Skolotāji apskatīja un izanalizēja visas mācību jomas – valodu, sociālo un pilsonisko, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu mācību, matemātikas mācību, tehnoloģiju mācību, veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomas, tāpat starpdisciplināro kursu. Skolotāji, strādājot grupas, izveidoja četrus izvēļu grozus. Lai turpmāk varētu precīzi saprast, kādus padziļinātos kursu komplektus varētu licencēt, vēl papildus noskaidros 9.klašu skolēnu intereses un sekos individuālās sarunas ar vecākiem un skolēniem.

Aicinu vecākus un skolēnus izvērtēt savas vēlmes un intereses, lai mēs visi veiksmīgi un labi sagatavojušies varam sagaidīt 2020./2021.mācību gada 1.septembri.

Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece mācību jomā, Inatra Vaļicka

16.01.2020

Svētki pirmklasniekiem Alojas Ausekļa vidusskolā

Šodienas un nākotnes skolu mēs skolotāji saredzam kā vietu, kas ļauj attīstīties bērna dabiskajām vēlmēm darīt pašam. Panākumus var nodrošināt pieaugušo māka nesteigties, nedarīt bērnu vietā, pacietīgi vērot un pēc nepieciešamības virzīt, palīdzēt. Jau šogad skolotāji cenšas mācīt skolēniem izvirzīt savai izaugsmei īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, censties tos īstenot, atceroties to, ka no kļūdām arī var mācīties.

16.janvārī skolā ieradās pirmklasnieki ar patīkamu satraukumu, jo šī ir viņu svētku diena, kad viņi rāda, ko ir iemācījušies, stāsta par savām sajūtām skolā un jautrās rotaļās un aktivitātēs sevi parāda kā lieliskus izgudrotājus un ļauj vaļu fantāzijai.  Skolotāji priecājas par mazajiem mērķiem, ko pirmklasnieki sasnieguši. Kādam svarīgi ir bijis iemācīties lasīt, kādam skaitīt un rēķināt. Kāds priecājies, ka uzzīmējis sauli un kādam svarīgi, ka viņš ir ieguvis draugu. No šādiem maziem mērķiem aug lieli mērķi un nākotnē mēs priecāsimies par izglītotiem, gudriem, drošiem cilvēkiem, kas nesīs Alojas Ausekļa vidusskolas vārdu Latvijā un pasaulē.

100 lieliski pavadītas dienas skolā pirmklasnieki sevi prezentēja, dziedot dziesmu par alfabētu, kuru arī bija uzzīmējuši. Lielie draugi no 4.klases sveica pirmklasniekus ar dziesmām latviešu un angļu valodā, pēc tam palīdzēja mazajiem dažādu uzdevumu veikšanā. Skolēniem bija jāpārzina alfabēts, jāraksta burtiņi un jārēķina desmit apjomā. Visas grupas veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem par ģeometriskām figūrām. Pasākuma nobeigumā visi pagatavoja atstarotājus, ko pielikt pie savām skolas somām.

Kopīgs darbs, kopīga atbildība un sadarbība palīdzēs mūsu pirmklasniekiem kļūt par lieliskiem cilvēkiem. Paldies kolēģiem, kas piedalījās pasākumu organizēšanā.

Alojas Ausekļa MG vadītāja Inatra Vaļicka

Spicie triki atgriežas!

11.2019

Novembris ir pasākumiem bagāts. Atzīmējām Lāčplēša dienas simtgadi, piedalījāmies Latvijas valsts dzimšanas dienas pasākumos un arī atradām laiku, lai padziļinātu savas zināšanas kādā konkrētā mācību priekšmetā.

1.klases skolēni mācījās orientēties skaitļu režģī, 2.a klases skolēni apguva 35 olimpisko spēļu piktogrammas, 2.b klase ir speciālisti par indīgiem augiem Latvijā. Savukārt 3.klases skolēni Jums varētu būt konsultanti putnu sugu apzināšanā Latvijā un pasaulē.

Paši lielākie sākumskolas skolēni no 4.klases mācījās tautasdziesmas un skaitīja pēc piktogrammām. Jāuzteic skolēni, kas izvilka laimīgo lozi un atbildēja šo triku. Trikam bija noteikts laiks un visi šie skolēni atbildēja to ātrāk nekā bija plānotais laiks. Spicā trika uzvarētāji: 1.klase – Viktorija Jefremova, 2.a klase – Ieva Vīķe, 2.b klase – Kristaps Rjabinovs, 3.klase – Sīmanis Siliņš un 4.klasē – Mārtiņš Ulmis. Jāuzteic arī 2.b klases skolnieks Artūrs Jurka, kurš saņēma papildus iespēju parādīt zināšanas Spicajā trikā par indīgiem augiem. Malači!

Labās zināšanas, ko bērni parādīja, liecina par to,  ka ar uzcītīgu darbu ikviens var padziļināt savas zināšanas kādā konkrētā mācību jomā. Aicinu skolotājus palīdzēt atrast skolēnos viņu talantu un motivēt to pilnveidot.

Lielu paldies sakām SIA “Aloja Starkelsen”, kas atbalsta Alojas Ausekļa vidusskolas aktivitātes, kas saistītas ar skolēnu intelektuālo darbu, tāpat paldies Inetai Miezītei, kura nekad nav liegusi savu atbalstu skolas dzīvē. Paldies kolēģiem un uz tikšanos pavasarī.

Alojas Ausekļa vidusskolas MG vadītāja Inatra Vaļicka

Metodiskā diena pirmsskola izglītības iestādē “Auseklītis”

 24. oktobrī Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolotāji viesojās pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”, lai kopīgi izrunātu, kas ir kopīgais un atšķirīgais pārejā no pirmsskolas uz sākumskolu. Jaunais kompetenču standarts nosaka, ka sākumskolā bērns turpina attīstīt pirmsskolā iesākto: vērtībās un tikumos balstītus ieradumus, caurviju prasmes, zināšanas, izpratni un pamatprasmes mācību jomās. Pirmsskolas obligātā satura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes. Sasniedzamie rezultāti pirmsskolas izglītības nobeigumā formulēti kā pratību pamati 7 mācību jomās, savukārt sākumskolā sasniedzamie rezultāti noteikti uz 3.klasi 7 mācību jomās.  Pirmsskolu beidzot, bērni pēc jaunā standarta lasa vārdus un saprot izlasīto, raksta rakstītos burtus, nosaka skaitļa sastāvu desmit apjomā, skitu apzīmē ar tam atbilstošu ciparu, raksta ciparus. Vērtēšanas pamatprincipi ir vienādi pirmsskolā un sākumskolā. Formatīvā vērtēšana – neatņemama mācību procesa sastāvdaļa mācīšanās atbalstam. Summatīvā vērtēšana pirmsskolā – izglītības pakāpes noslēgumā, savukārt sākumskolā – temata, mācību gada un izglītības pakāpes noslēgumā. Plānošana ir  uz sasniedzamo rezultātu, ilgtermiņā un īstermiņā. Pirmsskolā mācību process notiek integrēti, sākumskolā turpinās jēgpilna mācību priekšmetu integrācija, kur tas iespējams.

Diena bērnudārzā atgrieza skolotājus patīkamās atmiņās, jo kāds tur pats, ir mācījies, citi ir strādājuši vai praksē gājuši. Bērnudārzā jutāmies gaidīti, gan vadītāja, metodiķe un audzinātājas iepazīstināja mūs ar jauno, aktuālo bērnudārzā, laipni piedāvāja ekskursiju un arī iespēju piedalīties nodarbībās. Paši mazākie skolotājas vadībā runāja par dārzeņiem, krāsoja tos, vidējās grupas bērni kopā ar audzinātājām izspēlēja pasaku par rāceni un darbojās stacijās, savukārt vecākās grupas skolēni iesaistīja mūs kopīgās aktivitātēs, radoši rotājām ķirbīšus. Skolēnu brīvlaikā skolotāji arī apmeklēja kursus par caurviju prasmēm, iejutās panorāmas diktora lomā, arī bērnudārzā vecākās grupas bērni intervēja un uzstājās televīzijā. Tas liecina par to, cik dažādi un interesanti dažādos vecumposmos varam izmantot caurviju prasmes un integrāciju. Arī sev savai skolai paņēmām idejas, kuras iekļausim savā mācību procesā un darba organizācijā. Katras grupiņas audzinātājas ar bērniem bija padomājušas par pārsteiguma dāvaniņām, smaržīga ķiploku virtene ļaus justiem veseliem, putra stiprinās pirmdienas rītu pēc brīvlaika un zaķeni  radīs prieku. Paldies sirsnīgam kolektīvam un uz veiksmīgu sadarbību.

Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas MG vadītāja Inatra Vaļicka

Alojas Ausekļa vidusskolas mazie profesori eksperimentē

04.10.2019

27.septembris visā valstī pulcēja skolēnus un citus interesentus uz Zinātnieku nakti. Alojas Ausekļa vidusskolas 3.klases skolēni iejutās fiziķu un ķīmiķu lomā un kopā ar skolotāju Inesi Viļumsoni veica eksperimentus. Pēc sarunas par statistisko elektrību skolēni pārvērtās par čūskas dīdītājiem, rīvēja lineālu gar vilnas audumu un centās no zīdpapīra izveidoto čūsku pacelt. Kā nākamo skolēni veica eksperimentu, izveidojot papīra kompasus ar adatu, kuru, magnitezējot ar magnētu un ieliekot ūdenī, varēja vērot, kā pašgatavotais komposs parāda ziemeļus, ko pēc tam salīdzināja ar īsto kompasu. Balonraķešu sacensība visiem uzjundīja sacensību garu, savukārt noslēguma eksperiments – pūķis, kas spļauj uguni – patika visvairāk. Nākamā tikšanās un jauni eksperimenti oktobrī.

Sākumskolas MK vadītāja Inatra Vaļicka

 

 

Velo un glītrakstu konkursos labi rezultāti

Pēdējā maija nedēļā sākumskolas skolēni veiksmīgi piedalījās skolas glītrakstīšanas un velo konkursā. Aizejot vasaras brīvlaikā, skolēni tika instruēti par ceļu satiksmes drošību. Pēdējā laikā daudzi skolēni uz skolu brauc ar velosipēdiem. Skolā arī darbojas pulciņš, kurā skolēni apgūst ceļu satiksmes noteikumus, braucot ar velosipēdu. Rezultātā skolēniem ir iespēja iegūt velosipēda apliecību (tiesības). Pulciņu jau daudzus gadus veiksmīgi vada skolotāja Aija Kalnmača un katru gadu interesentu skaits palielinās.

Konkursā bija jāatbild uz 10 teorijas jautājumiem, jāpārzina riteņa tehnika un jāveic 3 praktiski uzdevumi, kas parādīja skolēnu prasmi izbraukt līkloču “čūsku”, prasmi izbraukt caur šķērsli un parādīt precīzu bremzēšanu. Pirmā vieta kopvērtējumā tika piešķirta Raitim Rozenbergam, otrā vieta Dāvim Timermanim un 3.vieta Patrikam Gridjuško.

Savukārt glītrakstīšanas konkursā skolēniem bija divi uzdevumi. Jānoraksta iespieddarbs – prozas gabaliņš un tautasdziesma. 1.klašu grupā 1.vieta Alīnai Rumjancevai, 2.vieta Endijam Lejiņam, 3.vieta Vinsentam Dolgovičam. 2.klašu grupā 1.vieta Markusam Ģīmim, 2.vieta Sabīnei Andersonei un 3.vieta Samantai Dubrai. 3.klašu grupā 1.vieta Kristiānai Būdai, 2.vietai Amandai Kuģei un 3.vieta Esterei Frīdenfeldei. 4.kašu grupā 1.vieta Āronam Burkevičam, 2.vieta Sabīnei Liepiņai un 3.vieta Ivitai Grīnvaldei.

Lai visiem jauka vasara!

Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas MK vadītāja Inatra Vaļicka

 

 

Pirmklasniekiem darba daudz jeb kā atzīmēta 100. diena skolā

Katru gadu Alojas Ausekļa vidusskolas kolektīvs priecājas par pirmklasniekiem, kuri pievienojas skolas saimei. Šogad tie ir 33. Pirmklasnieku skolotājas Aija Kalnmača un Lāsma Volksone prasmīgi ievadījušas mazos skolas dzīvē. Lai varētu svinēt svētkus, pirmklasniekiem ir bijis ļoti daudz darba, kas jāpaveic. Jāiemācās pazīt visus saules starus un ābeces burtus, jāprot rakstīt gaisā un ūdenī, jāprot dalīt riekstus un zīmēt ar varavīksnes krāsām, jāmācās vingrot vējam uz mazā pirkstiņa, dziedāt un dejot kā odiņam, jāprot klausīties, kā zālīte dīgst.

31.janvārī pirmklasnieki svinēja svētkus, kur mācījās sadarboties grupās, veicot daudz dažādus uzdevumus. Skolēni aplicēja pilsētu no ģeometriskām figūrām, gatavoja atstarotājus, pārzināja alfabētu, skaitīja un rēķināja dažādus uzdevumus. Uzstājās ar skaistām dziesmām un kopā ar ceturtās klases skolēniem gāja rotaļās. Jauku pārsteigumu pirmklasniekiem sagādāja 4.a un 4.b klases skolēni un skolotājas Ineta Lopenova un Maija Bašena, kas mājturības stundās bija pagatavojuši skolēniem skaistas grāmatzīmes un traukus, kuros atradās saldumi. Skola sarūpēja atslēgas piekariņus ar katra skolēna vārda pirmo burtiņu (printēti 3D printerī). Protams nav iedomājami svētki bez svētku kliņģera un skolēnu smaidiem un jaukajām emocijām pēc pasākuma. Paldies visiem, kas piedalījās pasākuma organizēšanā.

                      Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas MK vadītāja I.Vaļicka

Konstruēšanas konkurss “Es būvēšu Aloju!”

13.novembrī gatavojoties Latvijas 100 gades svinībām, Alojas Ausekļa vidusskolas pirmās klases skolēni kopā ar saviem draugiem no 12.klases piedalījās konstruēšanas konkursā, ar mērķi attīstīt skolēnu iztēli, telpisko domāšanu un sadarbības prasmes, tāpat skolēni tika iepazīstināti ar celtnieka, arhitekta profesijām.

Galvenie uzdevumi konkursā bija pilnveidot skolēnu prasmes radoši darboties ar konstruēšanas materiāliem, sadarboties mazās grupās, uzlabot mācīšanās spējas un apgūto pielietot jaunos apstākļos.

Konkursa laikā skolēni veidoja celtni Alojai pēc parauga, pēc tam būvēja celtni pēc fotogrāfijas, kur celtne bija redzama no visiem četriem skatu punktiem. Trešajā uzdevumā skolēni uzcelto celtni papildinājā ar papildus materiāliem, liekot lietā savu iztēli un fantāziju. Konkursa noslēgumā trīs  radošākās celtnes tika izceltas un skolēni saņēma konstruēšanas spēles. Konkursa starplaikos skolēni skandēja jaukas dziesmas par Latviju un gāja kopīgās rotaļās.

Paldies 12.klases skolēniem Amandai, Andrejam, Laumai, Tomam, Rūdolfam, Itai, Mārim, Savēlijam par dalību pasākumā, paldies 1.klasēm un audzinātājām un mūzikas skolotājai.

AAV sākumskolas MK vadītāja  Inatra Vaļicka

Alojas Ausekļa vidusskolas sākumskolas skolēni zīmē Latviju

Daudz skaistu un cildenu vārdu mēs varam lasīt latviešu dzejnieku sarakstītajos dzejoļos par Latviju. Dzejā mums tiek izstāstīts par Latvijas skaisto dabu, vēsturiskām atmiņām, par zaudējumiem karos, par bēģļu gaitām, dzīvi svešumā un šeit. Skolēni, lasot dzejoļus, mēģināja Latviju parādīt savos zīmējumos. Veiksmīgākie darbi tika izstādīti skolā izstādē. Izstādē var redzēt latviešu tradīcijas, dabas ainavas, salūtu, Latvijā dzīvojošus dzīvniekus, mājas un baznīcu torņus.

Paldies sakām darbu autoriem:

1.a klasē – Gabrielai Barkēvičai, Sārai Rozenbergai, Ievai Vīķei, Semīram Ududam, Artim Janišonim;

1.b klasē-Dārtai Dreimanei, Esterei Rozītei, Markusam Veidem, Robertam Beļakovam, Artūram Jurkam;

2.klasē – Līvai Miezītei, Patrīcijai Volkovai, Rodrigo Lapiņam, Samantai Dubrai, Reinim Grasbergam;

3.klasē – Amandai Kuģei, Kristiānai Būdai, Mārtiņam Ulmim, Jēkabam Ozolam, Kārlim Pētersonam;

4.a klasē- Sabīnei Liepiņai, Lienei Puidītei, Madarai Ulmei, Ancei Pilipāvičai, Edijam Jurašam;

4.b klasē – Ivitai Grīnvaldei, Amandai Rumjancevai un Sandijai Rozenbergai.

Sākumskolas MK vadītāja Inatra Vaļicka