Skolas simboli un vērtības

Skolas logo

 

 

 

 

 

 

 

Skolas himna

Auseklis, Jāzeps Vītols 

“Uz skolu”

Dar’ man, tēvis, pastaliņas,

Pērc man staltu cepurīt,

Šuj man svārkus, māmuliņa,

Skolā ieti man gribas!

 

Pieloc, māsiņ, skolas somu

Bagātiemi gabaliem:

Vidū maizes riecientiņu,

Apkārt dziesmas, pasakas!

 

Bāliņ, še tev gana taure,

Tautas dziesmu vācele,

Eji tur, kur Meža māte

Lakstīgalai dziesmas māc.

 

Man jāieti skoliņāi,

Gudras ziņas iekrāties,

Pieaugt tautas mīlestībā,

Īstā gara brīvībā.

 

Lielis tapšu, tad es būšu

Tautas zemes arājiņš,

Tālas jūras braucējiņis,

Kara zirga jājējiņš.

 

Skolas vērtības

Atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību;

Godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;

Tolerance – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo – ticību, izskatu, veselības stāvokli, viedokli, uzvedību.